Nails 900 Books - 2017- Lư Thuyết và Thực Hành
 
 
Nails 900 Books - 2017- Lư Thuyết và Thực Hành

 
Giá:         $35.00
Số Lượng:       

Vietnamese & English

  • 900 câu hỏi
  • Bài thi thực hành
  • Các quy tắc an toàn
  • Ôn lại bài học
  • Các từ chuyên ngành
  • 288 trang, khổ 81/2 x 11
  • Xuất Bản 2017
     

Related Books
Facial 900 Books - Lư Thuyết và Thực Hành
Facial 900 Books - Lư Thuyết và Thực Hành
Hair 900 Book - 2015 - Lư Thuyết và Thực Hành
Hair 900 Book - 2015 - Lư Thuyết và Thực Hành
Nails 900 Books - 2017- Lư Thuyết và Thực Hành
Nails 900 Books - 2017- Lư Thuyết và Thực Hành
Khách hàng mua sản phẩm này cũng mua các sản phẩm dưới đây