(0) item
Bài Thi Nail Mẫu
Chọn lọc một số câu hỏi trong bài thi nail. Xin xem các trả lời ở trang cuối.
Download PDF
Các bài thi
Đề thi thực hành tóc 900 (Tiếng Việt)
Đề thi thực hành da mặt 900 (Tiếng Việt)
Đề thi thực hành nail 900 (Tiếng Việt)
Bài thi tóc mẫu
Bài Thi Nail Mẫu
Bài thi da mặt mẫu
BOOKS
Nails 900 Books - 2017 - Lư Thuyết và Thực Hành
Nails 900 Books - 2017 - Lư Thuyết và Thực Hành
$35.00
Facial 900 Books - 2018 - Lư Thuyết và Thực Hành
Facial 900 Books - 2018 - Lư Thuyết và Thực Hành
$40.00
Hair 900 Book - 2015 - Lư Thuyết và Thực Hành
Hair 900 Book - 2015 - Lư Thuyết và Thực Hành
$45.00